پرتکرارترین پرسش ها

درشت شدن دانه کلزا

داشتن یک برنامه غذایی درست و منظم برای گیاه کلزا از ابتدای فصل تا انتهای آن، به درشت شدن دانه کلزا کمک زیادی می‌کند. با این حال، آبیاری‌های انجام شده در انتهای فصل با استفاده از محلول‌های پاششی مانند سیلیکون دایان و اسیدآمینواسید پروفایل کامل، کلسیم و ریزمغذی‌ها نیز می‌توانند به بزرگتر شدن، وزن گیری و کیفیت دانه کلزا کمک کنند.

محلول پاشی سیلیکون دایان، به عنوان یک سیگنال برای انتقال محتوا از غلاف به دانه کلزا عمل میکند و باعث کمک به بزرگتر شدن دانه و بهبود وزن و کیفیت آن می‌شود. همچنین، محلول پاشی اسیدآمینواسید پروفایل کامل، کلسیم و ریزمغذی‌ها، می‌توانند به افزایش مقدار فتوسنتز گیاه کمک کرده و در نتیجه به بزرگتر شدن و بهبود کیفیت دانه کلزا کمک می‌کنند.

همچنین، حفظ تراکم درست نیز به درشت شدن دانه کلزا کمک می‌کند. در صورتی که تراکم کم باشد، نور به راحتی به داخل کانوپی کلزا نفوذ می‌کند و غلاف‌ها بیشتر فتوسنتز می‌کنند کهمی‌تواند منجر به افزایش وزن دانه کلزا شود. با این حال، در صورتی که هدف تولید بذر باشد، تراکم باید کمتر باشد تا نور به داخل کانوپی نفوذ کند و غلاف‌ها بیشتر فتوسنتز کنند. به عبارت دیگر، تراکم کمتر به بزرگ تر شدن دانه کلزا کمک می‌کند. با این حال، باید توجه داشت که در صورتی که هدف تولید فقط دانه و عملکرد دانه باشد، تراکم باید به صورت استاندارد باشد.

بنابراین، برای رسیدن به بهترین نتیجه در درشت شدن دانه کلزا، باید به دقت برنامه غذایی و آبیاری را این محصول را تنظیم کرد و در صورت نیاز از محلول‌های پاششی مانند سیلیکون دایان و اسیدآمینواسید پروفایل کامل، کلسیم و ریزمغذی‌ها استفاده کرد. همچنین، تراکم مناسب باید توسط کشاورز تعیین شود و در صورتی که هدف درشت شدن دانه کلزا باشد، تراکم کمتری نسبت به هدف تولید بذر باید در نظر گرفته شود. با این حال، باید توجه داشت که تراکم بیش از حد نیز می‌تواند به کاهش فعالیت فتوسنتزی گیاه و بهبود کیفیت دانه کلزا منجر شود. بنابراین، کشاورزان باید میزان تراکم مناسب را با توجه به هدف تولید و شرایط محیطی تعیین کنند و سعی کنند همیشه برای رسیدن به بهترین نتیجه، برنامه‌ریزی دقیق و منظمی را برای آبیاری و تغذیه گیاه داشته باشند.

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

    میتوانید سوالات خود وارد کنید