دسته بندی محصول
برند محصول
کالا های موجود
کالا های شامل تخفیف
دریافت کاتالوگ محصول

فرم درخواست سفارش

  کود سوپر6-3-17 - +TEاگری راز

  کلات سوپر

  • کشورهای سازنده ایران
  379,000 360,000
  تـومـــــان
  کود پتاسیم 27درصد-اگری راز

  پتاسیم 27%

  • کشورهای سازنده ایران
  282,500 269,000
  تـومـــــان
  کود کلاته میکرو کامل-اگری راز

  کلات میکرو کامل

  • کشورهای سازنده ایران
  467,500 444,000
  تـومـــــان
  کلات روی 12 درصد- اگری راز

  کلات روی 12%

  • کشورهای سازنده ایران
  385,000 366,000
  تـومـــــان
  کود کلاته 20-20-20

  کلات 20-20-20

  • کشورهای سازنده ایران
  375,000 356,000
  تـومـــــان
  کلات مس 8 درصد-اگری راز

  کلات مس 8%

  • کشورهای سازنده ایران
  326,000 310,000
  تـومـــــان
  کود فروت ست- اگری راز

  کود فروت ست

  • کشورهای سازنده ایران
  275,000 261,000
  تـومـــــان
  کود کلات منیزیم 6 درصد- اگری راز

  کلات منیزیم 6%

  • کشورهای سازنده ایران
  229,000 217,500
  تـومـــــان
  کو نیتروزن 17 درصد- اگری راز

  کود نیتروژن 17%

  • کشورهای سازنده ایران
  142,500 135,000
  تـومـــــان
  کلات آهن 7 %- اگری راز

  کلات آهن 7%

  • کشورهای سازنده ایران
  352,500 335,000
  تـومـــــان
  کود کلات آهن 9 درصد_اگری راز

  کلات آهن 9%

  • کشورهای سازنده ایران
  407,500 387,000
  تـومـــــان
  بیوکسی روی-منگنز-منیزیم-مس - اگری راز

  بیوکسی روی،منگنز،منیزیم،مس

  • کشورهای سازنده اسپانیا
  414,000 393,000
  تـومـــــان